A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
  • Abonaments

 

 

 

Factura electrònica

Llistat de codis DIR3 de l'entitat pública empresarial "Aigües de Sueca" per a la presentació de FACTURES electròniques mitjançant la plataforma FACE.

dir3

Per a accedir al portal del proveïdor per a la tramitació de FACTURES amb Aigües de Sueca cal accedir a: https://face.gob.es/es/

FACE - Preguntas frecuentes proveedores

FACE - Manual del uso del portal de proveedores

Article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

L'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, disposa que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga a les entitats següents:

  1. Societats anònimes.
  2. Societats de responsabilitat limitada.
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola.
  4. Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
  5. Unions temporals d'empreses.
  6. Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització de actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.
No obstant això, queden exclosos de l'obligació de FACTURACIÓ electrònica dels subjectes anteriors quan es tracte de factures d'import de fins a 5.000 euros. Sueca, a 12 de gener 2015 L'interventor