A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

 

 

 

 • NORMES DE LA PISCINA
  • La piscina Municipal és una instal·lació de propietat pública. Normes contingudes en les disposicions oficials de la Generalitat Valenciana, i les del Decret 255/1994 del 7 de desembre, i les modificacions del Decret 97/2000 del 13 de Juny.
  • És obligatori passar el carnet d'usuari o identificar-se amb l'empremta del dit a l'entrada i sortida de la instal·lació.
  • Queda terminantment prohibit fumar al recinte així com realitzar enregistraments audiovisuals o fotografies dins del recinte.
  • Hi ha una bústia de suggeriments i un llibre de reclamacions per què els usuaris exposen les seues queixes, suggeriments o felicitacions.
  • Els usuaris hauran de seguir en tot moment les indicacions del personal de la instal·lació. De no fer-ho així, podran ser expulsats del recinte.
  • La direcció es reserva el dret d'anul·lar les entrades puntuals si l'afluència així ho requereix.
  • L'ajuntament i l'empresa gestora no es fan responsables dels furts, pèrdues, desperfectes produïts dins, al pàrquing o proximitats.
  • Les taquilles s'han de deixar lliures al finalitzar l'activitat.
  • La direcció es reserva el dret a suprimir o modificar les activitats, els horaris i els serveis que estime oportú.
  • Està prohibida l'entrada d'animals i objectes que puguen danyar o causar molèsties als usuaris.
  • Tot usuari estarà obligat a vetllar pel bon estat de conservació de les instal·lacions i serveis, impedint i denunciant tot acte que vaja en deterioració d'aquestos i advertiran als empleats quan observen anomalies.
  • La transgressió de qualsevol norma establerta podrà ocasionar el cessament en l'ús de la instal·lació.
  • Les normes d'utilització exposades en cada zona de la instal·lació han de ser respectades en tot moment.
  • Els preus públics sofreixen anualment la modificacio que aprove l'ajuntament d'increment de l'IPC.
  • 30 minuts abans de l'horari de tancament els clients hauran d'abandonar l'activitat i preparar-se per a eixir del recinte.

 • NORMES DE LA PISCINA
  • Resta prohibit accedir amb calçat de carrer i vestit a la zona de platja.
  • És obligatori l'ús de casquet per a nadar i de xancletes per a la zona de platja i corredors posteriors.
  • És obligatori dutxar-se abans del bany.
  • Està prohibit tirar-se de cap a l'aigua, així com córrer per la zona d'aigua.
  • No es pot menjar ni portar begudes. S'hauran de respectar les normes higièniques per la qual cosa no es podrà escopir a l'aigua, orinar, ni entrar amb maquillatge, cremes o apòsits, benes, etc.
  • No es permet l'accés a la piscina de got gran als menors de 6 anys.
   Normes generals
  • La piscina Municipal és una instal·lació de propietat pública. Normes contingudes en les disposicions oficials de la Generalitat Valenciana, i les del Decret 255/1994 del 7 de desembre, i les modificacions del Decret 97/2000 del 13 de Juny.
  • És obligatori passar el carnet d'usuari o identificar-se amb l'empremta del dit a l'entrada i sortida de la instal·lació.
  • Queda terminantment prohibit fumar al recinte així com realitzar enregistraments audiovisuals o fotografies dins del recinte.
  • Hi ha una bústia de suggeriments i un llibre de reclamacions per què els usuaris exposen les seues queixes, suggeriments o felicitacions.
  • Els usuaris hauran de seguir en tot moment les indicacions del personal de la instal·lació. De no fer-ho així, podran ser expulsats del recinte.
  • La direcció es reserva el dret d'anul·lar les entrades puntuals si l'afluència així ho requereix.
  • L'ajuntament i l'empresa gestora no es fan responsables dels furts, pèrdues, desperfectes produïts dins, al pàrquing o proximitats.
  • Les taquilles s'han de deixar lliures al finalitzar l'activitat.
  • La direcció es reserva el dret a suprimir o modificar les activitats, els horaris i els serveis que estime oportú.
  • Està prohibida l'entrada d'animals i objectes que puguen danyar o causar molèsties als usuaris.
  • Tot usuari estarà obligat a vetllar pel bon estat de conservació de les instal·lacions i serveis, impedint i denunciant tot acte que vaja en deterioració d'aquestos i advertiran als empleats quan observen anomalies.
  • La transgressió de qualsevol norma establerta podrà ocasionar el cessament en l'ús de la instal·lació.
  • Les normes d'utilització exposades en cada zona de la instal·lació han de ser respectades en tot moment.
  • Els preus públics sofreixen anualment la modificacio que aprove l'ajuntament d'increment de l'IPC.
  • 30 minuts abans de l'horari de tancament els clients hauran d'abandonar l'activitat i preparar-se per a eixir del recinte.

 • NORMATIVA DELS ABONATS
  • Per a inscriure's com a abonat, haurà de formalitzar el full d'inscripció i presentar tota la documentació que li requereixca el personal administratiu.
  • El pagament de les quotes fixades es realitzarà sempre per anticipat, mitjançant domicialització bancària en el compte elegit per l'usuari.
  • Les persones que causen baixa hauran d'estar al corrent en el pagament de les seues quotes.
  • Els rebuts domiciliats es cobraran a primers de mes i els tornats pel banc es pagaran en la recepció més la comissió bancària corresponent.
  • Per a donar-vos de baixa de la instal·lació, caldrà comunicar-ho per escrit a la recepció, indicant el motiu d'aquesta baixa, la qual s'acompanyarà del carnet d'accés (si tenia) i sempre abans del dia 20 del mes anterior en el qual cause la baixa. En qualsevol altre cas, l'abonat no tindrà dret a reclamar la quota o les quotes abonades.
  • L'abonat té dret a l'accés lliure de la sala de fitness, a l'spa i les activitats diferents que ofereix el centre, menys els cursets de pagament (que en cas de cursar-los tindria un descompte).
  • Amb la finalitat d'agilitzar els tràmits administratius, els abonats sempre han de comunicar els canvis de les dades personals.
  • En qualsevol moment la direcció pot modificar la Normativa.
 • NORMES GENERALS DELS CURSOS
  • Per a inscriure's als cursos, haurà d'aportar les dades bancàries per què les següents quotes estiguen domiciliades.
  • Les següents quotes es pagaran per domiciliació bancària en el compte que l'usuari vulga (l'1 del mes en curs).
  • És obligatori identificar-se amb l'empremta del dit o el carnet en a l'entrada i a l'eixida de la instal·lació.
  • S'accedirà a la instal·lació com a molt 15 minuts abans que comence el curs.
  • El temps per a eixir una vegada finalitzat el curs és de 30 minuts. Si s'excedeix per un llarg període, la instal·lació obligarà a l'usuari a pagar el preu d'una entrada puntual.
  • No es podrà entrar a la sala d'activitats dirigides 10 minuts més tard del començament de la classe.
  • Els cursetistes d'activitats aquàtiques no es podran introduir en l'aigua fins l'arribada del monitor.
  • És obligatori dutxar-se abans d'introduir-se a la piscina, així com l'ús de casquet i xancletes de bany.
  • Els nadons acudiran obligatòriament acompanyats del pare o mare que estarà al seu costat durant la classe.
  • Els xiquets majors de 6 anys hauran de canviar-se en els seus respectius vestidors (masculí o femení).
  • Una vegada començada l'activitat no es podrà reclamar la devolució del preu del curs, independentment del motiu de baixa.
  • La baixa d'un dels cursos s'haurà de comunicar per escrit a la recepció del centre abans del dia 20 del mes anterior a l'inici del propi curs, ja que la renovació serà automàtica per als inscrits. En cas de no informar per escrit del període establert es passarà el cobrament íntegre, no tenint dret a reclamar la seua devolució.
  • Una vegada començada l'activitat de pagament que realitze, no podrà reclamar l'import (independentment del motiu que siga).

 • NORMES D'US DELS VESTIDORS
  • Els xiquets fins els 6 anys aniran acompanyats d'una persona major per canviar-los. A partir d'aquesta edat ja es canviaran sols.
  • Dins dels vestidors només podrà estar el temps necessari per endreçar-se i canviar-se.
  • Està prohibit menjar dins dels vestidors.
  • El vestidor de minusvàlids és d'ús exclusiu per a ells.
  • Els canviadors de nadons estan destinats únicament per a aquesta finalitat.
  • Si troba un objecte oblidat per un altre usuari lliure'l a la recepció, pel bé de tots.
  • Es prohibeix l'entrada als pares i/o acompanyants d'alumnes a la zona de peus descalços.
  • No està permés jugar als vestidors o dur a terme qualsevol altra conducta lúdica impròpia d'aquest tipus d'estances.
  • Per motius de seguretat, no es permet l'ús d'aparells elèctrics personals als vestidors.

 • NORMES D'US DE
  • Els menors de 14 anys no podran utilitzar la sala. De 14 a 16 anys el pare/mare/tutor podrà firmar una autorització d'accés i fer-se responsable de qualsevol accident.
  • És necessari portar una tovallola per a col·locar-la damunt de les màquines o aparells dels quals es faça ús.
  • És obligatori utilitzar la sala amb roba i calçat esportiu.
  • No es pot entrar mullat/da, amb banyador, amb xancletes, amb el tors nu o roba de carrer.
  • És obligatori utilitzar les màquines de pesos de forma adequada (en cas de dubte, ha de consultar a l'assessor).
  • Després de la realització d'una sèrie d'exercicis s'haurà de deixar buida la màquina per a evitar entorpir el treball d'altres usuaris.
  • És obligatori tornar a col·locar els pesos i el material usat durant la realització de l'activitat al seu lloc corresponent per a ocasionar les menors molèsties possibles a la resta d'usuaris de la sala.
  • El temps màxim d'utilització de la maquinària cardiovascular en moments de màxima afluència és de 20 minuts.
  • És aconsellable utilitzar un programa individualitzat a l'assessor del gimnàs i preguntar-li davant de qualsevol dubte que et puga sorgir.
  • Es recomana consultar el metge abans de començar qualsevol pràctica esportiva.

 • NORMES D'US DE L'SPA
  • Està prohibit l'accés per als menors de 14 anys. Els que estiguen compresos entre 14 i 16 anys aniran acompanyats d'un adult (que es farà responsable).
  • És necessari dutxar-se abans d'entrar.
  • No accediu vestits ni amb calçat de carrer. No està permés afeitar-se o depilar-se.
  • Les persones que pateixen malalties infeccioses no podran fer-ne ús.
  • És obligatori l'ús de casquet i banyador.
  • Es recomana no estar més de 15 minuts.
  • En cas de dubte sobre la seua possible utilització consulteu amb el vostre metge.

 • NORMES D'US DE L'SPINNING
  • Les activitats seran d'ús exclusiu per als abonats.
  • L'abonat podrà accedir a la sala d'spinning 15 minuts abans de l'inici de la sessió i una volta començada l'activitat no es podrà accedir.
  • La porta de la sala es tancarà des de dins pel monitor/a una vegada comence l'activitat.
  • S'haurà d'acudir a les activitats amb roba i calçat esportiu, tovallola i aigua, i mai amb el tors nu ni amb roba de bany.
  • Serà necessari apuntar-se en recepció per a poder accedir a la sala.
  • Hi ha un aforament màxim fixat en 30 persones. Una vegada aconseguit, ja no podrà entrar ningú més.
  • És obligatori netejar la bicicleta una vegada finalitzada l'activitat.
  • El monitor tindrà la potestat màxima per a expulsar de l'activitat a qualsevol persona que no compleixca la normativa vigent.