Canvis titular

Home / Tràmits / Canvis titular


DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A CANVI DE TITULAR DE LA PÒLISSa

  • DNI o CIF del nou titular.
  • Escriptura de propietat en cas de compravenda, Escriptura d’herència en cas de defunció de l’abonat, contracte d’arrendament en cas de lloguer o nota simple informativa de la finca expedida pel Registre de la Propietat (en el cas de que hi haja mes d’un propietari, hereu o llogater, caldrà que signen tots els interessats, la declaració responsable on es determinarà la persona que serà la titular de la pòlissa, i que aporten tots fotocòpia dels seus DNI o CIF).
  • Llibreta del banc on hagen de domiciliar els rebuts o certificat bancari. (signar ordre de domiciliació bancaria si es el cas)
  • Adreça on vol rebre tota la correspondència i notificacions que aquesta Entitat li remeta.
  • Telèfon de contacte.

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA CAMBIO DE TITULAR DE LA PÓLIZA

  • DNI o CIF del nuevo titular.
  • Escritura de propiedad en caso de compraventa, Escritura de herencia en caso de fallecimiento del abonado, Contrato de arrendamiento en caso de alquiler o nota simple informativa de la finca expedida por el Registro de la Propiedad. (en el caso de que haya más de un propietario, heredero o inquilino, deberán firmar todos los interesados, la declaración responsable donde se determinará la persona que será la titular de la póliza y deberán de aportar todos, fotocopia de sus DNI o CIF).
  • Libreta del banco en donde hayan de domiciliar los recibos o certificado bancario. (Firmar orden de domiciliación bancaria, si es el caso).
  • Dirección donde quiere recibir toda la correspondencia y notificaciones que esta Entidad le remita.
  • Teléfono de contacto.