1ª ocupació

Home / Tràmits / Altes / 1ª ocupació


DOCUMENTACIÓ PER DONAR-SE D’ALTA DE 1ª OCUPACIÓ.

 • DNI o CIF del nou titular.
 • Certificat de Conformitat de Declaració Responsable o Qualificació definitiva de nova construcció.
 • Escriptura de propietat. (en el cas de que hi haja mes d’un propietari, caldrà que signen tots els interessats la declaració responsable on es determinarà la persona que serà la titular de la pòlissa, i que aporten tots còpia dels seus DNI o CIF).
 • Llibreta del banc on hagen de domiciliar els rebuts o certificat bancari. (Caldrà signar ordre de domiciliació bancaria)
 • Certificat d’instal·lació receptora d’aigua.
 • Adreça on vol rebre tota la correspondència i notificacions que aquesta Entitat li remeta.
 • Telèfon de contacte.

 

DOCUMENTACIÓN PARA DARSE DE ALTA DE 1ª OCUPACIÓN

 • DNI o CIF del nuevo titular.
 • Certificado de Conformidad de Declaración Responsable o Cualificación definitiva de nueva construcción.
 • Escritura de propiedad. (en el caso de que haya más de un propietario, heredero o inquilino, deberán firmar todos los interesados, la declaración responsable donde se determinará la persona que será la titular de la póliza y deberán de aportar todos, copia de sus DNI o CIF).
 • Certificado de instalación receptora de agua.
 • Libreta del banco en donde hayan de domiciliar los recibos o certificado bancario. (Firmar orden de domiciliación bancaria si es el caso).
 • Dirección donde quiere recibir toda la correspondencia y notificaciones que esta Entidad le remita.
 • Teléfono de contacto.