Preguntes i Respostes

Home / Atenció al client / Preguntes i Respostes


Què és l’aigua potable?

L'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l'aigua potable com aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida, sense risc per a la seva salut. Per això, l'aigua potable és el recurs més vigilat del món.

D’on ve l’aigua que proveeix al terme municipal de Sueca, Riola i Polinyà del Xúquer?

El terme de Sueca es proveeix de 7 pous. 3 en l'ermita de Sant Roc al costat de l'antic escorxador. 1 a Corbera en Partida Siscarets (antic Pou Amaneixo). 1 Pou en el Pont Vell (Av. del Mar) 1 pou al costat de l'Institut Joan Fuster 1 pou en la Muntanyeta dels Sants.

Com es controla la potabilitat de l’aigua?

A través d'un pla d'analítiques anual establit en el RD 140/2003 que regula els criteris higiènic-sanitaris per a aigua de consum humà, i supervisat per les autoritats sanitàries corresponents.

Quin problemàtica existeix amb els nitrats en l’aigua potable en la zona de la ribera?

Els nitrats són sales que han d'estar presents en l'aigua potable, però dins dels límits establits per la legislació vigent (50 mg/L). En tot el litoral mediterrani, a causa de l'ús intensiu agrícola del sòl, sol haver-hi presència de nitrats en els aqüífers per sobre del límit marcat pel RD140/2003. En el cas de Sueca tenim un rang entre 35i 60 mg/L. El sector marítim no sobrepassa el límit exigit. En el cas del casc urbà, sí se sol sobrepassar el límit. L'OMS i les autoritats sanitàries autonòmiques recomanen que, per als nivells actuals de nitrats a Sueca, no se subministre aigua potable ni a lactants, ni a embarassades, ni s'use per a la preparació d'aliments infantils.

Es pot beure aigua sense nitrats en Sueca?

Sí, en el pavelló poliesportiu hi ha una planta d´osmosis que produix aigua amb una concentració adequada de nitrats. Està oberta a tot el públic.

Quan tindrem aigua sense nitrats en l´aigua que ens arriba a casa?

L´administració autonómica está fent unes obres que durán aigua amb menys nitrats des de una planta potabilizadora a tota la comarca de la Ribera Baixa. Encara no tenim data de finalització de les obres.

Què és el clor?

El clor és el desinfectant d'aigua més utilitzat en el món, per la seua efectivitat i fiabilitat per a eliminar tot tipus de microbis nocius que puguen contenir l'aigua, les canonades de subministrament o els dipòsits d'emmagatzematge. El clor que s'afig a l'aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària, marcada per la legislació, que no és perjudicial per a la salut de les persones. La concentració de clor oscil·la entre 0,4 i 1 ppm de clor lliure residual.

Què és la duresa de l’aigua?

La duresa de l'aigua és la quantitat de sals de calci i magnesi que conté l'aigua. La unitat comunament més usada són els graus francesos(ºF). Un grau francés equival a 10 ppm (parts per milió) de carbonat càlcic. Les aigües dures no són perjudicials per a la salut, ja que els minerals que contenen, calci i magnesi, són necessaris per al cos humà. Les aigües de Sueca tenen una duresa de 60 ºF, és un aigua “dura”.

Què és un comptador?

És un equip mecànic de mesura que comptabilitza l'aigua que passa a través d'ell. Hi ha dos tipus de comptadors: - Individuals: mesuren els consums particulars de cada abonat, a nivell d'habitatge o local. - Generals: Mesura la totalitat dels consums produïts en un edifici de 2 o més habitatges. Serviran per a facturar, si escau, la diferència existent entre l'aigua que entra en l'immoble i les possibles diferències amb la suma del consum dels comptadors individuals.

Com prendre la lectura del comptador?

Només es consideraran els dígits en negre a l'hora de la presa de lectura (presa de lectura en m3). Els dígits en roig marquen els litres i no és necessari prendre'ls en la lectura. Per a lliurar la lectura a aquesta Entitat s'ha d'emplenar la targeta de lectura que el lector deixa en el seu domicili quan no ha pogut accedir a l'interior del seu habitatge. La lectura es pot facilitar: - En aquesta web (link) - Per telèfon 96.171.11.41 - Per fax 96.171.11.42 - En la bústia de l'oficina, o en les bústies habilitades en les poblacions del Perelló i el Mareny de Barraquetes

Els preguem ens faciliten la lectura, al més prompte possible, ja que aquesta informació és necessària per a facturar-li el CONSUM EXACTE. D'aquesta forma s'EVITA l'acumulació dels consums en la pròxima factura.

Què he de fer si reb una carta d’avís de tall de subministrament?

En aquesta carta, li comuniquem que ha finalitzat el període de pagament de les factures indicades, informant-li a més, a partir de què data l'Entitat està autoritzada per a la suspensió de subministrament. Per a corregir aquesta situació, ha de personar-se en les nostres oficines en un termini de 10 dies naturals des de la recepció de la carta per a arreplegar les corresponents cartes de pagament, sobre els imports deguts, més informació procediment a seguir, etc. En cas de no actualitzar els pagaments, es procedirà a la suspensió del subministrament.

Què he de fer si reb una carta d’existència de fugida interior?

Se li comunica que després d'inspecció del personal d'aquesta Entitat s'ha detectat que existeix un consum elevat respecte al consum habitual. Per tant li recomanem revise la seua instal·lació interior per si existira alguna fugida en canonades, cisternes, aljubs, aixetes obertes, etc.

Com puc comprovar si tinc una fugida interior?

Per a comprovar si té una fugida interior pot realitzar les següents proves. A última hora de la nit, quan en la seua casa no es realitze cap consum d'aigua ( per llavadora, rentavaixella, …), assegure's que les aixetes estan tancades i procedisca a la lectura del comptador. L'endemà, abans d'obrir cap aixeta prenga de nou la lectura. Aquesta haurà de ser la mateixa, en cas contrari, és molt possible que hi haja pèrdues d'aigua en el seu interior. En aqueix cas revise les cisternes dels sanitaris, dipòsits d'aigua potable o pose's en contacte amb un instal·lador que li revise la instal·lació. Una cisterna que no tanca correctament pot perdre més de 8.000 litre/dia.

Si detecte una fugida d’aigua en el carrer, què he de fer?

Posar-se en contacte amb les nostres oficines (96.171.11.41) de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, o bé al telèfon de guàrdia 24h (645.25.72.52).

Si detecte un consum fraudulent, què he de fer?

Pose's en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon d'atenció al client 96.171.11.41